Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

AUBG Faculty Bibliography: Kolarov, Todor

Todor Kolarov

Adjunct Associate Professor (PE)

 

Bibliography

Books

Danov, D., Kolarov, T., & Ungureanu, D. (2016). Summary of Application of Regulation (ЕС) No 44/2001 in Romania and Bulgaria in light of the CJEU Caselaw. Regulation (EU) No 1215/2012 - The Road Ahead. (B. Gyaurova-Wegertseder, Ed.). Bulgarian Institute for Legal Initiatives. http://www.bili-bg.org/cdir/bili-bg.org/files/ENG_Analysis_Regulation_(EU)_1215_2012_What_it_Offers_and_How_it_Works.pdf

Vettori, B., Kolarov, T., & Rusev, A. (2014). Disposal of confiscated assets in EU member states, laws and practices. (D. O. Shentov, D. A. Stoyanov, & D. M. Yordanova, Eds.). Center for the Study of Democracy. https://www.files.ethz.ch/isn/185046/Disposal-of-confiscated-assets-report.pdf

Kolarov, T. (2013). Обезпечаването и отнемането на незаконно придобито имущество в гражданския процес. Varna Free University.

Kolarov, T. (2012). Съдебно сътрудничество между държавите членки на Европейския съюз в борбата с трансграничната организирана престъпност. Ciela Publishing.

Book Chapters

Kolarov, T. (2017). Иран и Таджикистан - два подхода към международното сътрудничество по наказателни дела на пътя на афганистанските наркотици. In  N. Dojkov (Ed.), Европа през 21 век: Регионалната сигурност и необходимите реформи в ЕС. New Bulgarian University. http://ebox.nbu.bg/sec16/pril.html

Kolarov, T. (2016). Повишаване на националната сигурност чрез ограничаване на правата на човека. In Т. Kolarov (Ed.), Югоизточна Европа: Новите заплахи пред регионалната сигурност. New Bulgarian University.

Kolarov, T. (2014). Конфискацията неоснована на присъда – основното противоречие пред обсъждането на нова директива на ЕС за обезпечаване и конфискация на средства и облаги от престъпна дейност. In G. Nikolova, P. Hristov & E. Kaliova-Panova (Eds.), Правото между традицията и модерността. VFU.

Kolarov, T. (2014). Презумпциите в Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество. In V. Tomov, P. Hristov and E. Kalinova-Panova (Eds.), Новите предизвикателства пред правото. VFU.

Kolarov, T. (2013). Mutual recognition of orders to freeze and confiscate criminal assets in the European Union. In D. Zinovieva (Ed.), Правото – изкуство за доброто и справедливото. Plovdiv University Press.

Journal Articles

Kolarov, T. (2020). Historic analogs of civil confiscation of unexplained wealth – the case of Bulgaria. Journal of Financial Crime, 27(2), 561-571.

Kolarov, T. (2017). Възникване и развитие на смесените договори и тяхната правна уредба в правото на Европейския съюз. Европейски Правен Преглед, XVII.

Kolarov, T. (2016). В очакване на нова законодателна инициатива на европейската комисия за признаване на съдебните актове за обезпечаване и конфискация. Европейски Правен Преглед, XVI.

Kolarov, T. (2016). Типология на смесените договори на Европейския съюз. Юридически Свят, 2.

Kolarov, T. & Razpopov, J. (2014). Международните и европейски стандарти при обезпечаването и отнемането на незаконно придобито имущество от трети лица и приложението им в България. Европейски Правен Преглед, IX.

Kolarov, T. (2014). Новите моменти в обезпечаването и конфискацията на облаги от престъпна дейност в правото на Европейския съюз. Теза, 9, 82-100. http://ecocrime.bg/home/attachments/article/635/Teza-09_2014%20(2).pdf      

Kolarov, T. (2013). Confronting money laundering in the European Union. VFU, 6. https://ejournal.vfu.bg/bg/pdfs/todor_kolarov_confronting_money_laundering_in_the_european_union.pdf

Kolarov, T. (2013). Counterfeiting as an activity managed by transnational organized crime. The systemic action within the United Nations framework and anti-counterfeiting law system in Bulgaria. Archivio Penale, 3. http://www.archiviopenale.it/2013-3--todor-kolarov-counterfeiting-as-an-activity-managed-by-transnational-organized-crime-the-systemic-action-within-the-united-nations-framewo/contenuti/1481

Kolarov, T. (2013). Особености на обезпечителното производство при отнемане на незаконно придобито имущество. Теза, 6, 125-143. http://apb.prb.bg/attachments/article/6/Teza-06_2013-full-1.pdf

Kolarov, T. (2012). Confronting terrorism in the European Union. VFU, 6. https://ejournal.vfu.bg/bg/pdfs/Todor_Kolarov-Confronting_Terrorism_in_the_European_Union.pdf

Kolarov, T. (2012). Наказателни материалноправни норми в правото на ЕС в областта на тежката престъпност с трансгранично измерения. Теза, 2, 122-133. http://ecocrime.bg/home/attachments/article/3/Teza_Broi-02_2012.pdf

Kolarov, T. (2012). Нови положения в Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество. Юридически Свят, 2.

Kolarov, T. (2012). Предпоставки за международноправното регламентиране на отнемането на облагите от престъпна дейност. Теза, 4, 115-120. http://ecocrime.bg/home/attachments/article/5/Teza-4-2012.pdf

Kolarov, T. (2011). Обезпечаване и отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност, според правото на ЕС. Теза, 1, 105-117. http://ecocrime.bg/home/attachments/article/2/teza_1_2011.pdf

Kolarov, T. (2011). Ролята на Съда на Европейския съюз за развитието на правния ред в сферата на съдебното сътрудничество по наказателни дела. Международна Политика, 2. http://ip.swu.bg/mod/data/view.php?d=14&rid=289

Kolarov, T. (2010). Европейската заповед за арест и противадействието на международната организирана престъпност. Бюлетин На Асоциацията На Прокурорите В България, 3, 79-111. http://ecocrime.bg/home/attachments/article/15/Buletin.APB.3.2010.pdf

Kolarov, T. (2010). Обезпечаване, събиране и предаване на доказателства при европейското съдебно сътрудничество по дела срещу международната организирана престъпност. Бюлетин На Асоциацията На Прокурорите В България, 4, 67-85. http://ecocrime.bg/home/attachments/article/16/Buletin.APB.4.2010.pdf

Kolarov, T. (2010). Предотвратяване и уреждане на спорове за упражняване на компетентност при наказателни производства и принципът ne bis in idem. Съвременно Право, 6.

Kolarov, T. (2009). Ролята на Евроюст, европейската прокуратура и европейската съдебна мрежа при съдебното сътрудничество по наказателни дела, свързани с международната организирана престъпност. Европейска Интеграция и Право, 4. http://ip.swu.bg/mod/data/view.php?d=14&rid=289

Daroczi L. & Kolarov, T. (2000) Сравнителен анализ на института на споразумението за прекратяване на наказателното производство, Бюлетин на Асоциация на прокурорите в България, 3.