Skip to Main Content

AUBG Faculty Bibliography: Kolarov, Todor

Todor Kolarov

Adjunct Associate Professor (PE)

  Kolarov, Todor

  MB 205

  +359 73 888 457

  tkolarov@aubg.edu

  https://orcid.org/0000-0002-1730-564X

  57214676144

   CAA-8190-2022

  Google Scholar

Bibliography

Books

Danov, D., Kolarov, T., & Ungureanu, D. (2016). Summary of Application of Regulation (ЕС) No 44/2001 in Romania and Bulgaria in light of the CJEU Caselaw. Regulation (EU) No 1215/2012 - The Road Ahead. (B. Gyaurova-Wegertseder, Ed.). Bulgarian Institute for Legal Initiatives. http://www.bili-bg.org/cdir/bili-bg.org/files/ENG_Analysis_Regulation_(EU)_1215_2012_What_it_Offers_and_How_it_Works.pdf

Vettori, B., Kolarov, T., & Rusev, A. (2014). Disposal of confiscated assets in EU member states, laws and practices. (D. O. Shentov, D. A. Stoyanov, & D. M. Yordanova, Eds.). Center for the Study of Democracy. https://www.files.ethz.ch/isn/185046/Disposal-of-confiscated-assets-report.pdf

Kolarov, T. (2013). Обезпечаването и отнемането на незаконно придобито имущество в гражданския процес. Varna Free University.

Kolarov, T. (2012). Съдебно сътрудничество между държавите членки на Европейския съюз в борбата с трансграничната организирана престъпност. Ciela Publishing.

Book Chapters

Kolarov, T. (2017). Иран и Таджикистан - два подхода към международното сътрудничество по наказателни дела на пътя на афганистанските наркотици. In  N. Dojkov (Ed.), Европа през 21 век: Регионалната сигурност и необходимите реформи в ЕС. New Bulgarian University. http://ebox.nbu.bg/sec16/pril.html

Kolarov, T. (2016). Повишаване на националната сигурност чрез ограничаване на правата на човека. In Т. Kolarov (Ed.), Югоизточна Европа: Новите заплахи пред регионалната сигурност. New Bulgarian University.

Kolarov, T. (2014). Конфискацията неоснована на присъда – основното противоречие пред обсъждането на нова директива на ЕС за обезпечаване и конфискация на средства и облаги от престъпна дейност. In G. Nikolova, P. Hristov & E. Kaliova-Panova (Eds.), Правото между традицията и модерността. VFU.

Kolarov, T. (2014). Презумпциите в Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество. In V. Tomov, P. Hristov and E. Kalinova-Panova (Eds.), Новите предизвикателства пред правото. VFU.

Kolarov, T. (2013). Mutual recognition of orders to freeze and confiscate criminal assets in the European Union. In D. Zinovieva (Ed.), Правото – изкуство за доброто и справедливото. Plovdiv University Press.

Journal Articles

Kolarov, T. (2022). International commercial arbitrator addressing money laundering sua sponte. Journal of Money Laundering Control, 25(3), 637 – 644. https://doi.org/10.1108/JMLC-05-2021-0052

Kolarov, T. (2021). Произходът на института на процесуалната субстанция в българското право. Юридическо списание на Нов български университет, 16(3), 10–22. https://doi.org/10.33919/ljnbu.20.3.1

Kolarov, T. (2021). Процесуална субституция. Общество и право, 3, 39-47. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=1077899  

Kolarov, T. (2021). Процесуален субституент ли е синдикът? Годишник на департамент „Право”, 10(11), 198-209. https://doi.org/10.33919/yldnbu.21.10.9

Kolarov, T. (2021). Същност на процесуалната субституция и разграничаването ѝ от други институти на гражданския процес. Юридически свят, 1, 43-64. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=1047010

Kolarov, T. (2020). Challenges in settling non-conviction based civil confiscation of unexplained wealth. Journal of Money Laundering Control, 24(3), 483 – 490. https://doi.org/10.1108/JMLC-07-2020-0076

Kolarov, T. (2020). Historic analogs of civil confiscation of unexplained wealth – the case of Bulgaria. Journal of Financial Crime, 27(2), 561-571. https://doi.org/10.1108/JFC-08-2019-0108    

Kolarov, T. (2017). Възникване и развитие на смесените договори и тяхната правна уредба в правото на Европейския съюз. Европейски Правен Преглед, XVII.

Kolarov, T. (2017). Директният ефект на смесените договори на ЕС. Годишник на департамент „Право”, 6(7), 250-263.  https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=725566

Kolarov, T. (2017). Компетентност на Европейския съюз и държавите членки при сключване на смесените договори. Юридически свят, 2, 63-89. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=1048824

Kolarov, T. (2016). В очакване на нова законодателна инициатива на европейската комисия за признаване на съдебните актове за обезпечаване и конфискация. Европейски Правен Преглед, XVI.

Kolarov, T. (2016). Типология на смесените договори на Европейския съюз. Юридически Свят, 2.

Kolarov, T. & Razpopov, J. (2014). Международните и европейски стандарти при обезпечаването и отнемането на незаконно придобито имущество от трети лица и приложението им в България. Европейски Правен Преглед, IX.

Kolarov, T. (2014). Новите моменти в обезпечаването и конфискацията на облаги от престъпна дейност в правото на Европейския съюз. Теза, 9, 82-100. http://ecocrime.bg/home/attachments/article/635/Teza-09_2014%20(2).pdf      

Kolarov, T. (2013). Confronting money laundering in the European Union. VFU, 6. https://ejournal.vfu.bg/bg/pdfs/todor_kolarov_confronting_money_laundering_in_the_european_union.pdf

Kolarov, T. (2013). Counterfeiting as an activity managed by transnational organized crime. The systemic action within the United Nations framework and anti-counterfeiting law system in Bulgaria. Archivio Penale, 3. http://www.archiviopenale.it/2013-3--todor-kolarov-counterfeiting-as-an-activity-managed-by-transnational-organized-crime-the-systemic-action-within-the-united-nations-framewo/contenuti/1481

Kolarov, T. (2013). Особености на обезпечителното производство при отнемане на незаконно придобито имущество. Теза, 6, 125-143. http://apb.prb.bg/attachments/article/6/Teza-06_2013-full-1.pdf

Kolarov, T. (2012). Confronting terrorism in the European Union. VFU, 6. https://ejournal.vfu.bg/bg/pdfs/Todor_Kolarov-Confronting_Terrorism_in_the_European_Union.pdf

Kolarov, T. (2012). Наказателни материалноправни норми в правото на ЕС в областта на тежката престъпност с трансгранично измерения. Теза, 2, 122-133. http://ecocrime.bg/home/attachments/article/3/Teza_Broi-02_2012.pdf

Kolarov, T. (2012). Нови положения в Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество. Юридически Свят, 2.

Kolarov, T. (2012). Предпоставки за международноправното регламентиране на отнемането на облагите от престъпна дейност. Теза, 4, 115-120. http://ecocrime.bg/home/attachments/article/5/Teza-4-2012.pdf

Kolarov, T. (2011). Обезпечаване и отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност, според правото на ЕС. Теза, 1, 105-117. http://ecocrime.bg/home/attachments/article/2/teza_1_2011.pdf

Kolarov, T. (2011). Ролята на Съда на Европейския съюз за развитието на правния ред в сферата на съдебното сътрудничество по наказателни дела. Международна Политика, 2. http://ip.swu.bg/mod/data/view.php?d=14&rid=289

Kolarov, T. (2010). Европейската заповед за арест и противадействието на международната организирана престъпност. Бюлетин На Асоциацията На Прокурорите В България, 3, 79-111. http://ecocrime.bg/home/attachments/article/15/Buletin.APB.3.2010.pdf

Kolarov, T. (2010). Обезпечаване, събиране и предаване на доказателства при европейското съдебно сътрудничество по дела срещу международната организирана престъпност. Бюлетин На Асоциацията На Прокурорите В България, 4, 67-85. http://ecocrime.bg/home/attachments/article/16/Buletin.APB.4.2010.pdf

Kolarov, T. (2010). Предотвратяване и уреждане на спорове за упражняване на компетентност при наказателни производства и принципът ne bis in idem. Съвременно Право, 6.

Kolarov, T. (2009). Ролята на Евроюст, европейската прокуратура и европейската съдебна мрежа при съдебното сътрудничество по наказателни дела, свързани с международната организирана престъпност. Европейска Интеграция и Право, 4. http://ip.swu.bg/mod/data/view.php?d=14&rid=289

Daroczi L. & Kolarov, T. (2000) Сравнителен анализ на института на споразумението за прекратяване на наказателното производство, Бюлетин на Асоциация на прокурорите в България, 3.