Skip to Main Content

AUBG Faculty Bibliography: Petkov, Rossen

Rossen Petkov

Instructor of Marketing (BUS)

  Petkov, Rossen

  MB 215

  +359 73 888 442

  rpetkov@aubg.edu

Bibliography

Conference Proceedings

Alexieva, S., & Petkov, R. (2019) Competitive advantage of sustainable eating in the hotel industry – Consumer benefits, problems and tendencies. In Божинова, М. (Ed.), Международна научнопрактическа конференция туризмът в новото хилядолетие – състояние и перспективи Свищов, 11-12 октомври 2019 г.: Конференцията е посветена на 10-годишнината от създаването на специалност „Икономика на туризма“ в Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов. Свищов: Акад. изд. „Ценов".