Skip to Main Content

AUBG Faculty Bibliography: Kelbetcheva, Evelina

Evelina Kelbetcheva

Professor Emerita (HC)

  Kelbetcheva, Evelina

  MB 225

  +359 73 888 431

  evelina@aubg.edu

Bibliography

Books

Мутафчиева, В., et. al. (2005). Историята, населена с хора: българското общество през втората половина на XX век. (Т.2). Гутенберг.

Мутафчиева, В., et al. (2005). Историята, населена с хора: Българското общество през втората половина на XX век (Т.1). Гутенберг.

Венедиков, И., et al. (1982). Мегалитите в Тракия: Тракия Понтика (Ч. 2). Наука и изкуство.

Book Chapters

Келбечева, Е., & Муратова, Н. (2021). Отхвърлени знания. Представяне на мюсюлманските малцинства в българските учебници. In М. Младенова & А. Касабова (Eds.), Гласът на премълчаваните: Изследвания в чест на доц. д-р Анастасия Пашова. Издателство „Бон“. 

Kelbecheva, E. (2020). A chronicle of an anachronism – The struggle for adequate education about the communist past. In Mörner, N. (Ed.), Constructions and instrumentalization of the past: A comparative study on memory management in the region (pp.155-166). Centre for Baltic and East European Studies, CBEES, Södertörn University. https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1523899/FULLTEXT01.pdf

Христов, Хр., & Келбечева, Е. (2020). Справяне с тоталитарното комунистическо минало в България – проблеми и постижения. In Ц. Цветанов, Р. Кънчев, Е. Келбечева & С. Петкова (Eds.), България и светът 2019: Годишен анализ на Евро-атлантическия център за сигурност (pp. 141-160). Сиела.

Келбечева, Е., & Казански, Н. (2019). Болшевизмът и западните интелектуалци. In 100 години от болшевишкия преврат в Русия и влиянието му в България Болшевизмът и западните интелектуалци [Сборник  доклади от конференция на тема "100 години от болшевишкия преврат в Русия и влиянието му в България", 11–12 ноемв. 2017 г., Ловеч] (pp. 166-190). Изток - Запад.

Kelbecheva, E. (2018). From a people in ourselves we became a people for ourselves (The post-war crisis in Bulgaria: Diagnosis, criticism, resolution). In W. Höpken & WP van Meurs, The First World War and the Balkans: Historic event, experience, memory= Der erste Weltkrieg auf dem Balkan: Ereignis, Erfahrung und Erinnerung. Peter Lang. 

Келбечева, Е. (2017). Културната политика на Народна република България. In Какво се случи преди '89-та. Исторически сборник за комунизма в България: Уроци от миналото за ученици и учители (pp. 37-50). Софийска платформа. http://sofiaplatform.org/wp-content/uploads/2018/03/Students-manual_lessons-from-the-past_FINAL.pdf

Келбечева, Е. (2016). Монументалната телесност на комунизма. In Д. Колева, Тялото при социализма: Режими и репрезентации (pp. 242-276). Център за академични изследвания София.

Келбечева, Е. (2015). Кой е граф Чернин?. In О. Чернин, В Първата световна война, [Атанасова, Л. (Trans.)] (pp. 7-13). Стефан Добрев.

Kelbecheva, E. (2014). The Contest of memory. Communist and post-communist monuments in Bulgaria. In K. Simitopoulou, B. Kaufmann, K. Ζafeiris, T. Theodorou & C. Papageorgopoulou, Anthropological Pathways (pp. 527 -552). Α.Tsintaris & Co. 

Ivanova, E., & Kelbecheva, E. (2013). Consensuses of the Bulgarian historical memory. In Z. Iskefiyeli, B. Celok & S. Yazici, (Eds.). Balkans in the turkish history. (Vol. 2, pp.1393-1410). Sakaria Universitesi Press. 

Келбечева, Е. (2012). Историята като памет или като приказка - личен поглед върху комунизма в България. In М. Груев & Д. Мишкова (Eds.), Българският комунизъм. Дебати и интерпретации (pp. 68-86). Център за академични изследвания София.

Kelbecheva, E. (2012). The short history of Bulgaria for export. In J. Nielsen (Ed.), Religion, Ethnicity and Contested Nationhood in the Former Ottoman Space (pp. 223-247). Brill. 

Келбечева, Е. (2011). Какво „да”, какво „не” – настоящето на историческия спомен в България. In Е. Иванова (Ed.), Минало несвършващо: Теренно изследване "Топоси на историческата памет", окт. 2009 - юни 2010 (pp.35-57). Нов български университет.

Келбечева, Е. (2010). Как митовете раждат фалшификации. In А. Хранова, et al., История, митология, политика. (pp. 117-136). УИ „Св. Кл. Охридски.

Kelbecheva, E. (2009). Hoax literature - Phony history. In M. Belge & J. Parla (Eds), Balkan literatures in the era of nationalism (pp.65-76). Bilgi University Press.

Kelbecheva, E. (2003). Bugarski kulturni identitet–Ešerove stepenice?. In D. Bjelic & O. Savic (Eds.), Balkan Kao Metafora: Između Globalizacije i Fragmentacije (pp. 308-326). Beogradski krug. https://www.academia.edu/32415369/Balkan_Kao_Metafora_Izme%C4%91u_Globalizacije_i_Fragmentacije?auto=download

Келбечева, Е., & Кенов, К. (2003). Предговор. In Ф. Бамберг, Източният Въпрос между Кримската Война и Берлинския Конгрес. Издателско ателие Аб.

Келбечева, Е. (2000).  Съюз на българските безвластници в чужбина. In Е. Стателова, Р. Попов, В. Танкова & Л. Любенова, Другата България. Документи за Организациите на Българската Политическа Емиграция 1944-1989 (pp. 287-301). Анубис.

Kelbecheva, E. (1999). Between apology and denial - Bulgarian culture during World War I. In A. Roswhald & R. Stites, (Eds.), European Culture and the Great War, Arts, Entertainment, and Propaganda (pp. 215-242). Cambridge University Press.

Вейл, С., et al. (1997). Несъвършеният мир: Доклад на международната комисия за Балканите. RVR

Kelbecheva, E. (1996). Institutionalization and Europeanization of cultural policy: 1878 - 1944. In Л. Копринаров & et al., Културната политика на Република България 1990-1995 (pp. 5-19). Фондация „Конрад Аденауер“.

Келбечева, Е. (1995). Предговор и коментари. In Джордж Ф. Кенан, Другите балкански войни: Изследване на Фонд Карнеги от 1913 г. в ист. перспектива с нов увод и размисъл върху съвр. конфликт на Джордж Ф. Кенан [Докл. на Междунар. комис. за разследване на причините и последиците от Балканските войни 1912-1913]. Диалог Холдинг.

Journal Articles

Келбечева, Е. (2019). Хроника на един анахронизъм – Изучаването на комунистическото минало в България [Chronicle of an anachronism – The study of the communist past in Bulgaria]. Balkanistic Forum, (3), 184-203.

Келбечева, Е., & Казански, Н. (2019). Болшевизмът и западните интелектуалци. Балканистичен Форум, (1), 45-67.

Kelbecheva, E. (2017). In a search for lodestars. Balkanistic Forum, (2), 66-89.

Kelbecheva, E. (2016). Introduction. Women in war - mechanisms of oblivion and remembrance. Balkanistic Forum, (3), 7-12. 

Келбечева, Е. (2015). Германия в България и България в Германия (Гео Милев и Димитър Гочев). Балканистичен Форум (Преживявания, истории, политики : специален брой в чест на Кристина Попова), (1), 369-390.

Kelbecheva, E. (2013). National history as a fairy tale: A study of Bulgarian historical memory. Baltic Worlds6(2), 33-40. https://balticworlds.com/national-history-as-a-fairy-tale/

Kelbecheva, E., & Ivanova, E. (2011). Consensuses of the Bulgarian historical memory. Balkanistic Forum. (3), 203-221.

Kelbecheva, E. (2009). Politics of cultural memory in Bulgaria (Communist and post-communist monuments). Balkanistic Forum, (1-2-3), 85-98.

Келбечева, Е. (1998). Ешеровата стълба на българската идентичност. Летература: Списание за Култура, Политика, Поезия и Проза, 29, 21-24.

Kelbecheva, E. (1993). Creation of a new national style in Bulgarian art after the First World War. Bulgarian Historical Review/Revue Bulgare d'Histoire, (2-3), 106-124.   

Келбечева, Е. (1992). Война и творчество. Годишник на Софийския Университет, 80-81, 74-89.

Conference Proceedings

Kelbecheva, E. & Muratova, N. (2020). Dissmissed knowledge – Representation Of the muslim minorities in Bulgarian textbooks. In Hacısalihoğlu, Mehmet (Ed.), Bulgaristan’dan türklerin 1989 zorunlu göçü: 30 yil sonra göçmenlerin algilari. Yıldız Technical University

Келбечева, Е. (2016). Монументалната телесност на комунизма. In Колева, Д. (Ed.), Тялото при Социализма: Режими и Репрезентации: Сборник Статии (pp. 242-276). Рива.

Kelbecheva, E. (2013). Hoaxes, scandals and fairy tales (Manipulations of historical memory in Bulgaria). In Törnquist-Plewa, B., & Rasch, I. (Eds.), Minne och manipulation. Om det kollektiva minnets praktiker, (pp. 97-114). Centrum for Europaforskning, Lunds Universitet.

Kelbecheva, E. (2005). Bulgarian cultural identity: An Escher’s staircase?. In Banús, E., & Elío, B. (Eds.),  Actas del VII Congreso "Cultura Europea": Pamplona, 23-26 de octubre de 2002 University of Navarra, Pamplona, Spain, (pp. 287- 309). Cizur Menor.

Kelbecheva, E. (Ed.). (1996). The Balkans: Cultural life and political relations. In: The Carnegie Report and the Balkans Today, Proceedings of the International Conference, (pp. 153 – 157). Free and Democratic Bulgaria Foundation, (RVR Press)

Dissertation

Келбечева, Е. (1989). Влиянието на войните и националните катастрофи върху българската художествена култура 1918-1923 г. БАН.