Skip to Main Content

AUBG Faculty Bibliography: Konedareva, Senem

Senem Konedareva

Adjunct Assistant Professor (MLL)

  Konedareva, Senem

  MB 247

  +359 73 888 424

  skonedareva@aubg.edu

   FKF-1640-2022

Bibliography

Book

Имам И., & Конедарева, С. (2008). Абланица през вековете (1st ed.). Бон. 

Journal Articles

Конедарева, С. (2016). За така наречения дубитатив в българския език – функционална и семантична характеристика. Сайт Е-Списание в областта на хуманитаристика и извори, 8, 355–363.

Конедарева, С. (2015). Evidentiality in Bulgarian – contrastive analysis. In Godishnik, Department of Philology (рp. 211–256).  South-West University.

Конедарева, S. (2012) Fifteenth international conference “Morphology and Meaning”, 9–12 February 2012, Viena. In Езиков свят – Orbus Linguarum (pp. 64-66). South-West University. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=10897

Conference Proceedings

Конедарева, С. (2019). Изпадането на спомагателния глагол съм в 3 л. ед. и мн. ч. от ренаративната парадигма – специфика на българската евиденциална система [The omission of the auxiliary in 3rd person singular and plural from the renarrative paradigm – a specificity of Bulgarian evidential system]. In Материали от Международната конференция „Българистични езиковедски четения“, 19–20 ноември 2018 г. (pp. 244-251). София: Софийски университет „Св. Климент Охридски“. http://62.44.111.227/upload/files/ezik_chetenia/31-Senem%20Konedareva-ed.pdf

Конедарева, С. (2017) Духовни глас и молитви къси и Молитвено книгче: Ценни издания от книжовното наследство на банатските българи [Duhovni glas i molitvi kasi and Molitveno knigche: Valuable examples of the Banat Bulgarian literary heritage].In B. L. Gabor, F. B. Monika & M. Henrietta (Eds.), Bulgarian Studies Readings – Szeged 2017 (pp. 175-184). Hungary: Jate Press. http://gutenberg.swu.bg/media/1079/szeged-2017.pdf

Konedareva, S. Y. (2016). Teaching Bulgarian as a Foreign Language through an Intercultural Perspective – with special references to some peculiarities in phonologic and morphologic system. In İ. Çeşmeli (Ed.), VIII International Virtual Forum Istanbul 2016: “Aspects of the Humanities in Geo-Cultural Space” (pp. 627–636). Istanbul. http://www.art-archaeology.org/files/ART--ZEL-2.pdf

Konedareva, S. (2015). So called dubitative in Bulgarian – functional and semantic characteristics. In proceedings dedicated to the 80th anniversary of prof. dr. Ivan Kochev (pp. 355–363). Blagoevgrad: South-West University. https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=554213

Конедарева, С. (2014). Миналото несвършено деятелно причастие — един специален способ за изразяване на евиденциалност в българския език: диахронен план. In В. А. Баранов, В. Желязкова, & Л. А. М. (Eds.), Писменото наследство и информационните технологии (pp. 267–270). Варна. www.kmnc.bg/files/elmanuscript2014_final_.pdf

Dissertation

Konedareva, S. (2015) Evidentiality in Bulgarian – typological perspective. South-West University. http://rd.swu.bg/media/37429/avtoreferat.pdf